Telefónne číslo : +421 904 037 103

  |  

  |  

Krajina:

Ochrana osobných údajov

V queenbee.sk si uvedomuje dôležitosť ochrany osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Môžete si byť istý, že Vaše meno ani kontaktné údaje nebudeme nikde zverejňovať ani poskytovať tretím stranám s výnimkou kuriéra, ktorý Vám doručí tovar.  

 Prevádzkovateľ  Mgr. Zdenka Zoňová vyhlasuje, že má spracovanú Bezpečnostnú dokumentáciu informačných systémov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení  novely vyhlášky č. 117/2014 Z. z. Pracovníci prevádzkovateľa  Mgr. Zdenka Zoňová ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a oprávnení na prácu s osobnými údajmi podľa §21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

 Prevádzkovateľ oznámil Úradu na ochranu osobných údajov informačné systémy IS Eshop, IS Marketing, IS Vernostný program a IS Spotrebiteľská súťaž.

Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje nákup v e-shope a za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.”) nevyžaduje súhlas spotrebiteľa ako dotknutej osoby.

Nákup v eshope www.queenbee.sk je možné uskutočniť s registráciou alebo bez registrácie.

Pri nákupe bez registrácie sú  spracúvané osobné údaje len za účelom nákupu v eshope, t.j. plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán.

Pri nákupe s registráciou na www.queenbee.sk získa registráciou spotrebiteľ prístup k svojmu kontu. Konto spotrebiteľa umožňuje rýchle vyplnenie objednávky, sledovanie histórie objednávok a účasť vo vernostnom programe prevádzkovateľa.

Registráciou na stránke www.queenbee.sk spotrebiteľ súhlasí s účasťou vo vernostnom programe, v ktorom sa mu za každý nákup narátavajú vernostné body, ktoré je možné v určitom množstve vymeniť za zľavu na nákup. Registráciou na www.queenbee.sk spotrebiteľ súhlasí s účasťou vo vernostnom programe v tomto znení.

Ako registrovaný klient môžete svoje údaje kedykoľvek meniť v sekcii Zmena údajov.       

Registráciou na stránke www.queenbee.sk sa spotrebiteľ môže rozhodnúť, či mu budú zasielané informácie o novinkách prostredníctvom newslettru. Z newslettru sa môže spotrebiteľ kedykoľvek odhlásiť.

Zakliknutím súhlasu s posielaním newslettra spotrebiteľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely zaradenia do emailového newslettra.

Ako registrovaný klient môžete svoje údaje po prihlásení do svojho účtu na www.queenbee.sk zmeniť v sekcii Zmena údajov.

Účasťou v spotrebiteľských súťažiach, ktoré prevádzkovateľ organizuje dáva spotrebiteľ súhlas v tomto znení na spracovanie svojich osobných údajov na účely zaradenia do spotrebiteľskej súťaže.

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez súhlasu dotknutej osoby poskytnuté iným subjektom. Dotknutá osoba má možnosť kedykoľvek prostredníctvom e-mailu požiadať o ukončenie ich spracúvania, zhromažďovania, či uchovávania.  

Spotrebiteľ súhlasom so spracúvaním osobných údajov potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:

  1. a) identifikačných údajoch predávajúceho;
  2. b) účele spracúvania osobných údajov;
  3. c) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;
  4. d) ďalších informáciách potrebných pre spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že

predávajúci osobné údaje spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.;

predávajúci osobné údaje spotrebiteľa nebude zverejňovať;

predávajúci poučil spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané;

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie;

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;

b) využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku;

c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.